Monikkolapset tarvitsevat kaksi syliä

 

Yli puolet monikkoperheistä pitää tärkeimpänä perhevapaauudistuksessa sitä, että vanhemmilla on mahdollisuus olla yhtä aikaa kotona hoitamassa lapsia, selviää Suomen Monikkoperheet ry:n tekemästä kyselystä. Kyselyssä 671 kaksos- ja kolmosperheen vanhempaa kertoi kokemuksiaan lapsiperheen palveluista ja etuuksista.

Elämä yllättää välillä! Monikkoperheissä työn määrä on lasten synnyttyä kaksin- tai kolminkertainen. Arki saattaa olla raskasta paitsi moninkertaisen lastenhoidon, myös lasten mahdollisen keskosuuden tai sairauden vuoksi. Tämän vuoksi isän mukanaolo perheen arjessa silloin, kun lapset ovat pieniä, on todella tärkeää.

– Monikkoisille on itsestään selvää, että heidän läsnäolonsa on välttämätöntä vauvaperheen arjessa äidin jaksamisenkin vuoksi. He myös haluavat olla jakamassa vastuuta. Perhevapaajärjestelmän on tultava nykyistä paremmin näitä isiä vastaan, koska heillä on todellinen tarve ja heihin sijoittaminen kannattaa. Se olisi parasta ennaltaehkäisyä kaksos- ja kolmosperheiden hyvinvoinnin kannalta, isyystutkija ja kaksosten isä Jouko Huttunen toteaa.

 

Monikkolisä parantaisi monikkoperheiden tilannetta

Monimuotoiset perheet -verkoston perhevapaamalliin sisältyvä uusi monikkolisä parantaisi monikkoperheiden tilannetta oleellisesti. Tämä Raha seuraa lasta -malli mahdollistaisi perheen toisen vanhemman kotona olemisen yhtäaikaisesti äidin kanssa.

– Se voisi myös ehkäistä monikkovanhempien joutumista kokonaan työelämän ulkopuolelle, koska monikkoperheen arjen vaativuus ja yllättävyys pakottavat usein työstä poissaoloihin, mikäli perhevapaata ei ole käytettävissä, sanoo Huttunen.

Nykyinen monikkopidennys, 60 arkipäivää, on riittämätön, sen lisäksi tarvitaan uusi 18 päivän pituinen monikkolisä. Monikkolisä olisi jokaisesta monikkolapsesta 78 päivää toisesta lapsesta alkaen. Tämä 18 lisäarkipäivää on sama määrä, jota sosiaali- ja terveysministeriön Monimuotoiset perheet -perhevapaatyöryhmä esitti vuonna 2015 lapsikohtaiseksi isyysvapaaksi toisesta lapsesta alkaen.

Hallitus on uudistamassa Suomen perhevapaamallia. Monimuotoiset perheet -verkosto toivoo, että hallitus huomioisi uudessa mallissa kaikenlaiset perheet elämäntilanteesta riippumatta.

 

Käytännön apua tarvitaan lisää

Suomen Monikkoperheiden kyselyn avulla haluttiin selvittää myös, miten monikkovanhemmat jaksavat ja mitä apua he tarvitsisivat lisää. Huomionarvoista on, että 22 prosenttia vastaajista koki jaksavansa huonosti tai välttävästi.
Heillä oli elämässään seuraavia tekijöitä useammin kuin vastaajilla keskimäärin: yksinhuoltajuus, enemmän kuin kolme lasta, kolmoset, vähäisempi oma tukiverkosto, tyytymättömyys saatuun kotipalveluapuun, terveyspalveluihin ja monikkoperhevalmennukseen, heikko taloudellinen tilanne, taloudellisen tilanteen selkeä huononeminen monikkolasten myötä sekä luopuminen aikuisten vapaa-ajan menoista.

Kysyttäessä mitä tukea huonosti tai välttävästi jaksavat monikkovanhemmat olivat tarvinneet lisää, korostui erityisesti tarve saada käytännön apua arkeen. He olivat saaneet kotipalveluapua keskimäärin useammin kuin muut vastaajat. Apu ei kuitenkaan ollut riittävää tukeakseen pitkäaikaista jaksamista. Tämä seikka on tärkeä huomioida ajankohtaisessa lasten ja perheiden palvelujen kehittämistyössä.

 

Katso videolta:

Perhevapaan merkitys kaksosten isälle: https://youtu.be/VMUMpC8PF2k
Asiantuntijan kommentti: https://www.youtube.com/watch?v=nWbXcd5ycLo

 

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Ulla Kumpula
p. 050 3280 730, toiminnanjohtaja@suomenmonikkoperheet.fi

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Raisa Ojaluoto
p. 045 882 5383, koordinaattori@suomenmonikkoperheet.fi

 

Suomen Monikkoperheet ry
Suomen Monikkoperheet ry on Suomessa toimivien alueellisten monikkoperheyhdistysten valtakunnallinen kattojärjestö. Järjestö on perustettu vuonna 1995. Toiminnan päätavoitteita ovat kaksos-, kolmos- ja nelosperheistä kertovan tiedon jakaminen, edunvalvonta ja vertaistuki. Järjestön päärahoittaja on Stea / Veikkaus. Suomessa toimii tällä hetkellä vapaaehtoisvoimin 17 alueellista monikkoperheyhdistystä, jotka järjestävät tapahtumia ja toimintaa jäsenistölleen omalla toimialueellaan.

Monikkoperheet
Monikkoperheellä tarkoitetaan perhettä, johon syntyy kerralla kaksi tai sitä useampi lapsi. Suomessa syntyy vuosittain kaksoset noin 800 perheeseen ja kolmoset noin 5-10 perheeseen. Nelosia syntyy harvoin.

Monimuotoiset perheet
Monimuotoiset perheet -verkosto koostuu kymmenestä perhejärjestöstä, joita yhdistää se, että kaikkien kohderyhmät poikkeavat jotenkin oletetusta perheestä. Kaikkien perheiden Suomi on verkoston yhteinen, vaikuttamistyöhön suuntautuva hanke.

Share