Mukana vaikuttamassa

Suomen Monikkoperheet ry on perustettu, jotta voimme tehdä valtakunnallista työtä monikkoperheiden tarpeiden esiintuomiseksi ja monikkoperheiden tasa-arvoisen aseman edistämiseksi. Nykyisin vaikutamme myös laajemman verkoston, Monimuotoiset perheet-verkoston kautta.

Järjestön oma  vaikuttamistoiminta keskittyy sosiaalipoliittiseen vaikuttamistyöhön, koska monikkoperheet eivät vielä ole tasavertaisessa asemassa lapsensa yksittäin saaneiden perheiden kanssa. Monikkoperheessä taloudellinen kuormitus on suurempaa kuin lapsensa yksittäin syntyneiden lasten perheissä. Useamman vauvan syntymä tuo haasteita vanhempien jaksamiselle. Varsinkin alkuvaiheessa, kun lapset nukkuvat yksilöllisen rytmin mukaan, vanhempien riittävään levon turvaamiseen tulee kiinnittää erityisesti huomiota.

Monikkoperheille on erityisen tärkeää, että vanhempainvapaat turvaisivat lasten hoitamisen alussa tarvittaessa molempien vanhempien voimin. Tärkein tavoitteemme tällä hetkellä on lapsikohtaisen isyysvapaan saaminen vanhempainvapaisiin. Tällä hetkellä monikkoisä saa vain yhden isyysvapaan, vaikka lapsia syntyisi kerralla useampia. Lisäksi on erityisen tärkeää, että uusi sosiaalihuoltolaki toteutuu myös käytännössä ja monikkoperhe saa tarvittaessa apua kotiin lasten- ja kodinhoitoon.

Järjestö työskentelee myös muiden, monikkoperheille tärkeiden asioiden eteenpäinviemiseksi. Paikallisella tasolla monikkoperheille tärkeiden asioiden eteenpäinviemisestä vastaavat paikalliset vapaaehtoiset Suomen Monikkoperheet ry:n koordinoidessa toimintaa ja tuottaessa materiaalia toiminnan tueksi.

Vapaaehtoisista koostuvaa edunvalvontatyöryhmää vetää toiminnanjohtaja Ulla Kumpula. Ryhmään voi liittyä ilmoittautumalla toiminnanjohtaja(at)suomenmonikkoperheet.fi. Vapaaehtoisista koostuvaa paikallisen vaikuttamisen ryhmää vetää vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Raisa Ojaluoto. Ryhmään voi liittyä ilmoittautumalla koordinaattori(at)suomenmonikkoperheet.fi.

Oletko päättävässä asemassa tai työskenteletkö monikkoperheiden kanssa? Otathan yhteyttä niin mietitään yhdessä sitä, miten voimme auttaa moninkertaisen ilon kokeneita monikkovanhempia niin, ettei tuo ilo pääse työntäyteisen arjen lomassa häviämään.

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N HALLITUSOHJELMATAVOITTEET

päivitetty 3/2015

Monikkoperhe on perhe, johon on syntymässä tai syntynyt kerralla useampi kuin yksi lapsi, ts. kaksosten, kolmosten ja nelosten perheet. Perheessä on usein myös muita, yksittäin syntyneitä lapsia. Monikkoperheet ovat merkittävästi keskimääräistä suurempia perheitä, sillä niissä lapsiluku on 3,36, kun se kaikissa äideiksi tulleilla on 2,23 lasta naista kohden.

Nämä perheet kokevat moninkertaisen ilon ja moninkertaiset arjen haasteet. Valitettavasti sosiaaliturva ei aina huomioi näiden perheiden erityistä tilannetta. Monikkoperheiden tilanteen turvaamiseksi on tärkeää toteuttaa ja varmistaa seuraavien tavoitteiden toteutuminen:

  • Isyysvapaa tulee myöntää jokaisesta syntyvästä lapsesta. Monikkolapsen isän isyysvapaiden määrän tulee olla kaksosista yhteensä vähintään 54+18 arkipäivää, kolmosista vastaavasti vähintään 54+18+18.  Nykyisin isyysvapaa on raskauskohtainen, jolloin useamman lapsen kerralla saava isä saa isyysvapaan vain yhdestä lapsesta.
  • Monikkoperheen kaikille lapsille tulee turvata oikeus täysiaikaiseen päivähoitoon tarvittaessa.
  • Lapsiperheen kunnallista kotipalvelua tulee uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti tarjota perheen avuksi silloin, kun perheen tilanne sitä edellyttää. Apua tulee tarjota myös ilman lastensuojeluasiakkuutta ja myös silloin, kun tarve on perheen itsensä määrittelemä. Monikkoperheellisyys tulee kunnissa tunnistaa erityiseksi perhetilanteeksi kotipalvelun saannille uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti.
  • Uuden sosiaalihuoltolain toteutusta ja tulkintaa on seurattava ja lain toteutumisesta on tehtävä lapsivaikutusten arviointia.
  • Monikkoperhevalmennuksen asema tulee turvata ja sen saatavuutta laajentaa niin, että se pysyy osana ehkäiseviä palveluja sote- palveluissa. Monikkoperhevalmennusta järjestää jo nyt osa julkisen sektorin toimijoista (neuvola tai sairaanhoitopiiri) yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden, monikkoperheyhdistysten kanssa.
  • Lapsilisien taso on turvattava myös monilapsisissa perheissä.
    • Alle kouluikäisten monikkolasten perheiden taloudellisen tilanteen turvaamiseen on kiinnitettävä huomiota kaikessa päätöksenteossa. Yhtäaikaisten kustannusten vuoksi monikkoperheiden kokema taloudellinen kuormitus on erityisesti alle 3-vuotiaiden monikkolasten perheissä suurempaa kuin keskimäärin muissa perheissä. Myös henkinen kuormitus ja palvelujen tarve on suurempaa kuin keskimäärin muissa perheissä. Näiden perheiden tilannetta auttaa mm. monikkokorotus lasten kotihoidon tukeen sekä monikkoperheellisyyden huomioiminen päivähoidon maksujen ja kunnallisen lapsiperheen kotipalvelun maksujen määräytymisessä.

KUNTAVAALITEESIT 2017

Monikkoperheen hyvinvoinnille ovat erityisen tärkeitä kunnan tarjoamat ennaltaehkäisevät palvelut. Monikkoperheelle tulisi tarjota mahdollisuus räätälöityyn monikkoperhevalmennukseen (yhteistyössä monikkoperheyhdistyksen kanssa). Lapsiperheen kotipalvelu on uuden sosiaalihuoltolain mukaan lapsiperheen oikeus mm. erityisen perhetilanteen perusteella. Lasten päivähoito tukee perheen arjen sujumista. Monikkoperheen tulisi saada lapsilleen tarvittaessa kokoaikaista päivähoitoa siinäkin tilanteessa, että toinen vanhempi on kotona. Lasten kouluunmenovaiheessa tulee ajankohtaiseksi myös aamu- ja iltapäivähoito, jonka maksuja alentavana tulisi huomioida sisarusalennus useamman samanikäisen lapsen käyttäessä palvelua yhtäaikaisesti. Yhdistystoiminnan turvaamiseksi kunnan kannattaa tarjota toimijoille maksuttomia kokoontumistiloja. Voit lukea kuntavaaliteesit tästä: kuntavaalitavoitteet 2017