Kuluttajaparlamentin kannanotto: Toisen asteen koulutus maksuttomaksi

Kuluttajaparlamentti vaati täysistunnossaan 20.11.2018:

Toisen asteen koulutus maksuttomaksi

 

Suomen Monikkoperheet ry on vuonna 2018 mukana Kuluttajaparlamentin kannanotossa, jossa vaaditaan toisen asteen koulutusta maksuttomaksi.

 

Peruskoulun jälkeinen koulutus ei ole yhdenvertaisesti kaikkien nuorten ulottuvilla, vaikka Suomen lainsäädäntö sitä edellyttää. Lukion ja ammatillisen koulutuksen kustannukset ovat kalliit, mikä asettaa nuoret keskenään eriarvoiseen asemaan. Pelkkä maksuton peruskoulutus ei enää takaa työllistymistä. Nykyiset työmarkkinat edellyttävät vähintään toisen asteen tutkintoa. Kansalaisjärjestöjen kuluttajaparlamentti vaatii kannanotossaan, että toisen asteen opintojen maksullisuus poistetaan.

Kuluttajaparlamentti on Kuluttajaliiton koordinoima järjestöjen vaikuttamisfoorumi, joka kokoaa vuosittain kymmeniä valtakunnallisesti merkittäviä kansalaisjärjestöjä yhteen vaihtuvien teemojen ympärille. Vuodesta 2011 asti toimineen Kuluttajaparlamentin tarkoituksena on saada poliittiset päättäjät tietoiseksi keskeisten järjestöjen näkemyksistä ja kannoista poliittisiin kysymyksiin sekä edistää kuluttajien etua politiikan eri osa-alueilla.

Vuonna 2018 Kuluttajaparlamentti vaatii, että opiskelijoilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella toisella asteella. Kannanotossa vaaditaan, että eduskunta laatii perusteellisen selvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi.

”Nuoruusikäisten monikkolasten vanhemmat pitävät haastavimpana perhevaiheena vauvaikää, mutta toiseksi haastavimpana monikkolasten nuoruusikävaihetta. Toisen asteen opintojen maksut lisäävät haasteita entisestään”, toteaa Suomen Monikkoperheet ry:n toiminnanjohtaja Ulla Kumpula.

 

Lukion ja ammatillisen koulutuksen kustannukset ovat kalliit: esimerkiksi lukion suorittamisen kokonaiskustannukset nousevat jopa 2 600 euroon ja joidenkin ammatillisten tutkintojen kustannukset voivat, riippuen alasta ja oppilaitoksesta, nousta jopa useaan tuhanteen euroon.¹ Maaliskuussa 2018 julkaistun Nuorisobarometrin mukaan jopa 17% vastaajista kertoi taloudellisten syiden vaikuttaneen heidän koulutuspolkuunsa ja vailla toisen asteen tutkintoa/opiskelupaikkaa olevista noin puolet kertoi syyksi taloudelliset syyt. ²

Erityisesti sellaisissa perheissä, joissa on useita yhtäaikaisesti toisen asteen koulutusta suorittavia lapsia, kustannukset nousevat kohtuuttoman korkeiksi. Monikkoperheissä taloudellista tilannetta vaikeuttaa lisäksi se, että lapsilisän maksaminen päättyy kaikilta monikkolapsilta samanaikaisesti heidän täytettyään 17 vuotta. Toisen asteen opiskelun maksuttomuus on erityisen tärkeää myös pienituloisille, monilapsisille ja yhden vanhemman perheille sekä erityislapsiperheille.

”On hienoa, että Kuluttajaparlamentin järjestöt ottivat Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus -kannanoton käsittelyyn Suomen Monikkoperheet ry:n esityksestä, toiminnanjohtaja Kumpula toteaa.

 

Kuluttajaparlamentti kokoontui täysistuntoon 20. marraskuuta eduskunnan Pikkuparlamentissa. Täysistunnossa kannanotot luovutettiin kaikkien eduskuntapuolueiden edustajille.

 

¹ Pelastakaa Lapset ry:n selvitys toisen asteen opintojen kustannuksista 2017: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2017/11/09145729/Pelastakaa_Lapset_Selvitys_toisen_asteen_opintojen_kustannuksista_2017.pdf

² Tiedote, Nuorisotutkimusseura & Valtion nuorisoneuvosto 20.3.2018: Nuorisobarometri 2017: Nuoret suhtautuvat myönteisesti oppimiseen ja koulutukseen. https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri-2017-nuoret-suhtautuvat-myonteisesti-oppimiseen-koulutukseen/

Share