Monikkoperhevalmennuksilta odotetaan eniten vinkkejä arkeen

Artikkeli julkaistu 26.9.2018


Touko-kesäkuun taitteessa keräsimme palautetta nyt taaperoikäisten monikkolasten vanhemmilta yhdistysten järjestämistä monikkoperhevalmennuksista. Kyselyyn vastanneista yli 74 % koki valmennuksen käymisen odotusaikana hyödylliseksi itselleen.

 

Suomen Monikkoperheet ry:llä on 17 alueellista monikkoperheyhdistystä. Lähes kaikkien alueyhdistysten toiminta-alueella toteutetaan odottajille monikkoperhevalmennusta. Valmennuksen järjestäjinä toimivat yhdistyksen vapaaehtoistoimijat yhteistyössä alueen synnytyssairaalan tai neuvolan kanssa. Halusimme kyselyllä kartoittaa valmennuksessa käyneiden kokemuksia monikkoperhevalmennuksista ja siitä, miten valmennus- sekä vertaistoimintaa voisi jatkossa kehittää.

 

Tieto valmennuksesta saadaan useimmiten neuvolasta

Kyselyyn osallistui 73 vastaajaa, joista kaksi oli miehiä ja loput naisia. Vastaajista suurin osa (74 %) oli 30-39-vuotiaita. Suurin osa vastaajista oli pääkaupunkiseudulta.

Tieto perhevalmennuksesta saatiin yleisimmin neuvolasta (50,7 %). Avoimissa vastauksissa nousi tärkeiksi valmennustoiminnan tiedonvälittäjiksi myös sukulaiset ja ystävät, joilla on kaksoset.

Valmennuksen sisällön koki hyväksi 52,1 % ja erittäin hyväksi 28,2 %. Käytännön järjestelyt sujuivat vastaajien mielestä pääasiassa hyvin (69,4 %) tai erittäin hyvin (16,7 %). Hyödylliseksi ja erittäin hyödylliseksi valmennuksen koki 74,7 % vastaajista.

86,3 % vastaajista oli liittynyt alueyhdistyksen jäseneksi perhevalmennuksen jälkeen, joten valmennustoiminnalla on myös tärkeä rooli yhdistystoiminnan näkökulmasta.

 

Toiveena lisää asiaa imetyksestä ja keskosuudesta

Vastaajat nostivat esiin, että olisivat halunneet valmennuksesta vieläkin enemmän konkreettisia käytännön vinkkejä monikkoarkeen. Moni toivoi myös tietoa kaikesta avusta ja tuesta, mitä arkeen on mahdollista saada. Monikkovauvojen imetyksestä toivottiin vielä lisää tietoa, kannustusta ja vinkkejä.

Valmentajien puheenvuoroista tykättiin ja valmentajien omakohtaisia kokemuksia toivottiin, mutta harkitusti pelottelematta kertoen. Odottajat kaipasivat valmentajilta lisää kannustusta ja toiveikkuutta siihen, että kaikki voi sujua vauvojen kanssa hyvin.

Valmennuksissa mukana olevilta ammattilaisilta kaivattiin tietoa synnytyksen vaiheista ja synnytyssairaalassa vierailu koettiin tärkeäksi. Vastaajat olisivat toivoneet saavansa tietoa myös esimerkiksi siitä, voiko ylimääräisten ihmisten osallistumisen kieltää synnytyssalissa, mitä valvontaosastolla saa tehdä tai pyytää sekä mitä ylipäätään ensimmäisinä päivinä sairaalassa tapahtuu.

Keskosuudesta kaivattiin valmennukseen lisää tietoa useammassakin palautteessa, joko ammattilaisen tai keskosvauvat saaneen vanhemman näkökulmasta.

 

Tukea ryhmäytymiselle

Valmennukselta odotettiin parempaa ryhmäytymistä osallistujien kesken sekä vertaistuen löytymistä vauva-arkeen. Facebook-ryhmän perustamista valmennusryhmälle tai alueporukalle toivottiin sekä vauvatapaamista valmennusryhmän kanssa.

Valmennusta toivottiin vähän pidemmäksi, että tutustuminen toisiin olisi mahdollista ja ohjelma ei olisi silloin niin tiivis. Valmennukseen toivottiin mukaan vauvaperhettä ja valmentajaa, jolla vauva-aika on suhteellisen tuoreessa muistissa.

Toiveissa oli myös yksinhuoltajien sekä isien parempi huomioiminen valmennuksessa. Tietoa ja kokemuksia kaivattiin myös siihen, miten tukea ja huomioida isompia lapsia, kun perheeseen syntyy kaksoset.

 

Vertaistuki monikkoperheryhmissä ja sosiaalisessa mediassa

Vertaistuki toisten monikkoperheiden kanssa koetaan hyvin tärkeäksi. Vastaajista 60,3 % koki vauvavuoden tapaamiset todella tärkeäksi ja 23,3 % melko tärkeäksi. 44,4 % vastaajista koki vertaistuen sosiaalisen median kautta tärkeäksi, tärkeämmäksi kuin tapaamiset. 27,8 % oli puolestaan sitä mieltä, että vertaistuki sosiaalisen median kautta oli tärkeää, mutta tapaamiset ovat kuitenkin vielä tärkeämpiä. 4,2 % vastaajista ei kaivannut lainkaan vertaistukea.

Avoimissa vastauksissa tuotiin esille, että vertaisten kanssa koetaan yhteenkuuluvuutta. Samaa ymmärrystä vauvavuoden vaativasta elämäntilanteesta ei voi saada muilta kuin toisilta monikkovanhemmilta. Tavallisiin perhekerhoihin meneminen kahden vauvan (ja mahdollisten sisarusten) kanssa koettiin haastavaksi, joten vertaistapaamiset houkuttelivat enemmän. Alueyhdistyksen tai jonkun muun virallisen tahon toivotaan toimivan tapaamisten järjestelijänä.

Pitkät matkat, arjen kuormittavuus, huono ajankohta ja vauvojen infektioherkkyys mainitaan esteinä tapaamisiin osallistumiselle. Moni on onneksi saanut kokea vertaistukea tapaamisten, ystävien tai sosiaalisen median kautta.

 

Kehitysideoita sosiaalisen median vertaistukeen

Saman vuoden odottajien suljetut Facebook-ryhmät ovat todella tykättyjä. Toiveissa olisi, että mahdollisimman laaja joukko löytäisi ryhmät, eikä kukaan jäisi vertaistuen ulkopuolelle. Järjestöltä on toivottu apua kyseisten ryhmien mainostamiseen tai niiden perustamiseen. Järjestön lisäksi myös neuvoloiden toivotaan ohjaavan odottajia verkostoitumaan sosiaalisen median avulla.

Pienemmistä ryhmistä tykätään enemmän, kun siellä uskaltaa jakaa asioita rohkeammin, on helpompi tutustua muihin ja mahdollisesti tavatakin. Alueyhdistysten Facebook-ryhmistä toivottaisiin aktiivisia, yhdistyksiltä toivotaan muutenkin enemmän panostusta sosiaaliseen mediaan. Myös pienempiä alueellisia ryhmiä toivotaan perustettavan koordinoidusti.

Toiveissa olisi myös chat-keskustelut, jossa ammattilainen (esim. lääkäri, psykologi) vastaisi eri aiheisiin liittyen. Kritiikkiäkin sosiaalinen media sai. Sosiaalinen media ei korvaa aitoja kohtaamisia, mutta on useille tämänkin kyselyn vastaajille erittäin tärkeä vertaistuen muoto.

 

Kiitämme kaikkia kyselyymme osallistuneita.

 

TEKSTI

Tuija Kontinen

Kirjoittaja toimi vs. vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina Suomen Monikkoperheet ry:ssä 4-7/2018.

Lue myös 3.10.2018 mediatiedotteemme aiheesta.

Kyselyymme vastaajat kertoivat, että olisivat halunneet monikkoperhevalmennuksesta vieläkin enemmän konkreettisia käytännön vinkkejä arkeen useamman vauvan kanssa. Myös imetyksestä ja keskosuudesta toivottiin lisää tietoa.

 

Share